Officiella Utställningar & Prov 2009
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
091031 Puttifar Dont Worry Be Happy SSRK Boden 1:2 Junkl Ck, 4:a Bh
091031 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Boden 1:1 Chkl, Ck
091031 Puttifar Surpriced Design SSRK Boden 1:1 Ökl Ck R-Bh
091031 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SSRK Boden 1:1 Chkl, Ck, Bt, BIR, BIS-R
091031 Puttifar Happy Go Lucky SSRK Boden 1:1 junkl Ck, 2:a Bh
091031 Puttifar Oh Happy Joy Joy SSRK Boden 1:1 junkl CK, 2:a Bt, Cert
       
091004 Puttifar Surpriced Design SKK Sundsvall 2:a Ökl
091004 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SKK Sundsvall 1:2 Chkl, Ck, 3:a Bt
091004 Puttifar Happy Go Lucky SKK Sundsvall 1:1 junkl Ck, R-Bh
091004 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Sundsvall 1:1 junkl
       
091003 Puttifar Surpriced Design Ck Västerbotten 1:3 Hp
091003 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa Ck Västerbotten 1:2 Chkl, Hp, Bt, BIS
091003 Puttifar Happy Go Lucky Ck Västerbotten 1:1 junkl Hp 2:a Bh
091003 Puttifar Oh Happy Joy Joy Ck Västerbotten 1:1 junkl Hp R-Bt
       
090823 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SKK Vallentuna 1:2 Chkl, Ck
090823 Puttifar Happy Go Lucky SKK Vallentuna 1:3 junkl Hp
090823 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Vallentuna 1:3 junkl Hp
       
090822 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SSRK Södertälje 1:2 Chkl, Ck, 2:a Bt
090822 Puttifar Happy Go Lucky SSRK Södertälje 1:1 junkl Ck, 2:a Bh, Bir-jun, BIS 2 jun
090822 Puttifar Oh Happy Joy Joy SSRK Södertälje 1:2 junkl CK
       
090705 Puttifar Oh So Sweet SKK Piteå 2:a Ökl
090705 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SKK Piteå 1:2 Chkl, Ck, 3:a Bt
090705 Puttifar Happy Go Lucky SKK Piteå 1:1 junkl Ck, 2:a Bh
090705 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Piteå  
       
090704 Puttifar Dont Worry Be Happy SSRK Kalix 1:4 junkl
090704 Puttifar Oh So Sweet SSRK Kalix 1:1 Ökl
090704 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SSRK Kalix 1:2 Chkl, Ck, 3:a Bt
090704 Puttifar Happy Go Lucky SSRK Kalix 1:3 junkl Hp
090704 Puttifar Oh Happy Joy Joy SSRK Kalix 1:2 junkl
       
090628 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa NKK Trondheim 1:1 Chkl, Ck, Bt, Bim, Cacib
090628 Puttifar Happy Go Lucky NKKTrondheim 1:1 junkl Ck, 3A Bh
090628 Puttifar Oh Happy Joy Joy NKK Trondheim 1:1 junkl Ck, 3:a Bt, Cert
       
090627 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa NSK Trondheim 1:1 Chkl, Ck, 3:a Bt
090627 Puttifar Happy Go Lucky NSK Trondheim 1:1 junkl Hp
090627 Puttifar Oh Happy Joy Joy NSK Trondheim 1:a junkl Hp
       
090614 Puttifar Dont Worry Be Happy SKK Vännäs 1:1 valpkl II Hp, Bim
090614 C.I.E Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa SKK Vännäs 1:1 Chkl, Ck, 2:a Bt,
090614 Puttifar Happy Go Lucky SKK Vännäs 1:2 valpkl II Hp
090614 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Vännäs 1:1 valpkl II Hp, Bir
090614 Puttifar Surpriced Design SKK Vännäs 1:2 ökl Ck, 2:a Bh
       
090513 Puttifar Dont Worry Be Happy SKK Vännäs 1:2 valpkl II Hp
090513 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Vännäs 1:1 Chkl, Ck, Bt, Bir, Cacib, Big 4, C.I:E
090513 Puttifar Happy Go Lucky SKK Vännäs 1:1 valpkl II Hp, Bir, Bis 2 valp
090513 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Vännäs 1:2 valpkl II Hp
090613 Puttifar Surpriced Design SKK Vännäs 1:2 ökl Ck, 2:a Bh, R-Cacib
       
090517 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Piteå 1:1 Chkl, Ck, Bt, Bim
090517 Puttifar Happy Go Lucky SKK Piteå 1:2 valpkl II Hp
090517 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Piteå 1:1 valpkl II Hp
090517 Puttifar Surpriced Design SKK Piteå 1:2 ökl Ck, 3:a Bh
       
090517 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Piteå 1:1 Chkl, Ck, Bt, Bim
090517 Puttifar Happy Go Lucky SKK Piteå 1:2 valpkl II Hp
090517 Puttifar Oh Happy Joy Joy SKK Piteå 1:1 valpkl II Hp
090517 Puttifar Surpriced Design SKK Piteå 1:2 ökl Ck, 3:a Bh
       
090503 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SSRK Skellefteå 1:1 Chkl, Ck, Bt Bim
090502 Puttifar Happy Go Lucky SSRK Skellefteå 1:2 valpkl II Hp
090502 Puttifar Oh Happy Joy Joy SSRK Skellefteå 1:1 valpkl II Hp, Bir-valp BIS
090502 Puttifar Oh So Sweet SSRK Skellefteå 2:a ökl
090502 Puttifar Surpriced Design SSRK Skellefteå 1:3 ökl
       
090425 Puttifar Earth Wind And Fire FKK, Tervola, Finland 1 Chkl
090425 Puttifar Oh So Sweet FKK, Tervola, Finland 2:a BT, Cert
090425 Su(u)ch Nuch Secorcan Patty Diphusa FKK, Tervola, Finland BT, BIR
       
090422 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart NKK Int Harstad 2:a Chkl, 3 Bh
090422 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa NKK Int Harstad 1 Chkl, BIR, Cert, CACIB, BIG3 -NUCH
       
090305 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SSRK Boden 1:1 Chkl Bt BIS-Bim R
090305 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Boden 1:2 Chkl 2:a BH
090305 Puttifar Happy Go Lucky SSRK Boden 1:1 valpkl I Hp Bir-valp BIS
090305 Puttifar Oh Happy Joy Joy SSRK Boden 1:1 valpkl I Hp Bim-valp
090305 Puttifar Oh So Sweet SSRK Boden 1:1 ökl Ck 2:a Bt Cert
090305 Puttifar Surpriced Design SSRK Boden 1:3 ökl Ck 4 Bh
Officiella Utställningar & Prov 2008
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
       
080713 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa Nat FKK Uleåborg 1:a Chkl, 3:a Bt
080712 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa Int FKK Uleåborg Bt, BIM, Cert, CACIB
       
080706 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa WW Cicruit SSRK Stäket Exellent, 2:a Chkl
080706 Puttifar Art Design WW Cicruit SSRK Stäket Very good
       
080608 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Int Vännäs 1:2 Chkl, Bt 3
080608 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Int Vännäs 1:1 Chkl, 3:a Bh R-Cacib
080608 Puttifar Surprised Design SKK Int Vännäs 1:1 junkl
       
080601 Puttifar Oh So Sweet SKK Int Piteå 1:2 Ökl
080601 Puttifar Art Design SKK Int Piteå 1:3 Junkl
080601 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Int Piteå 1:1 Chkl, R Bh
080601 Puttifar Surprised Design SKK Int Piteå 1:4 Junkl
080601 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Int Piteå 1:2 Chkl, Bt 2 R-Cacib
       
080531 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Piteå 1:1 Chkl, Bh 3
080531 Puttifar Surprised Design SSRK Piteå 1:2 Junkl Hp
080531 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SSRK Piteå 1:2 Chkl, Bt 2
080531 Puttifar Art Design SSRK Piteå 1:3 Junkl
       
080525 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Österby bruk 1:2 Chkl, oplac
080525 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Österby bruk 1:1 Chkl, 2:a BT
       
080524 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SKK Nat Sundsvall 1:1 Chkl, Bt, BIM
080524 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Nat Sundsvall 1:2 Chkl R BH
       
080504 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Skelleftå 1:1 Chkl, Bh, BIM
080504 Puttifar Surprised Design SSRK Skelleftå 1:3 Junkl
080504 Su(u)ch Secorcan Patty Diphusa SSRK Skellefteå 1:2 Chkl, Bt 2,
080504 Puttifar Art Design SSRK Skellefteå 1:2 Junkl, Hp
       
080301 Secorcan Patty Diphusa SSRK Piteå 1:1 Ökl, Bt, Cert, Bim, Championat Bim-Bis 2
080301 Puttifar Art Design SSRK Piteå 1:1 Junkl, Ck, 2 Bh, Cert
080301 Puttifar Surprised Design SSRK Piteå 1:2 Junkl, Ck
Utställningar & Prov 2007
Datum Hund Arrangör & Plts Klass & Resultat
       
071027 Puttifar Light My Fire SSRK Boden ökl 2
071027 Puttifar Surprised Design SSRK Boden 3:a valpkl II
071027 Puttifar Art Design SSRK Boden 2:a valpkl II
071027 Secorcan Patty Diphusa SSRK Boden 1:1 Ökl, Bt, Cert, Bim-Bis 4
071027 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Boden Chkl 2 Ck, Bh 2
       
071021 Secorcan Patty Diphusa Int. Nkk Tromsö 1:2 Öpkl
071021 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Int. Nkk Tromsö Chkl 2
       
071020 Secorcan Patty Diphusa Tromsö hundklubb 1:1 ökl
071020 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Tromsö hundklubb Chkl 1:1 Ck Bh, Cert, BIR, BIG 2
       
071007 Secorcan Patty Diphusa Int. Uleåborg, Finland Exc 1:1 Öpkl Bt, Cert Cacib, BIM
071007 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Int. Uleåborg, Finland Exc 1:1 Chkl 3 Bh R-cert, Cacib
       
070805 Secorcan Patty Diphusa Int. Svenstavik 1:2 ukl Hp
070805 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Int. Svenstavik 1:2 chkl Ck Bh Cacib BIM
       
070722 Secorcan Patty Diphusa Nat. Pello, Finland 1:1 ukl
070722 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Nat. Pello, Finland Exc 1:1 Chkl 2 Bh
       
070709 Puttifar Sweet Scarlet Hope Int. Lissabon Portugal Exc. CAC CACIB Championat
       
070709 Puttifar Oh so Sweet SKK Int Piteå 1:4 öpkl
070709 Su(u)ch Puttifar Earth Wind and Fire SKK Int Piteå 1:6 chkl Ck
070709 Secorcan Patty Diphusa SKK Int Piteå 1:2 ukl Ck
070709 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Int Piteå 1:4 chkl Ck
       
070707 Secorcan Patty Diphusa SSRK Piteå 1:1 ukl Ck R Bt
070707 Puttifar Oh so Sweet SSRK Piteå 1:3 öpl
070707 Su(u)ch Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Piteå 1:2 chkl Ck oplac
       
070617 Puttifar Oh so Sweet SKK Nat Vännäs 1:1 öpl
070617 Su(u)ch Puttifar Earth Wind and Fire SKK Nat Vännäs 1:3 chkl Ck R- Bh
070617 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SKK Nat Vännäs 1:1 chkl Ck Bh, BIR
       
070610 Secorcan Patty Diphusa SSRK Kramfors 1:3 ukl Hp
070610 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Kramfors 1:2 chkl Ck 2:a Bh
070609 Secorcan Patty Diphusa SSRK Övik 1:2 ukl
070609 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Övik 1:2 chkl Ck 2:a Bh
       
070519 Puttifar Sweet Scarlet Hope Int. Toledo Spanien Exc. Bos CAC CACIB
       
070519 Puttifar Oh so Sweet Nat. SKK Piteå 1:2 ökl Ck 3:a Bt
070519 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Nat. SKK Piteå 1:2 chkl Ck 3:a Bh
070519 Secorcan Patty Diphusa Nat. SKK Piteå 1:1 ukl Ck 2:a Bt
070519 Puttifar Earth Wind and Fire Nat. SKK Piteå 1:1 ökl Ck 2:a Bh, Cert, Championat
070512 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart Nat Uleåborg Finland 1:3 ökl Exc oplac
070512 Secorcan Patty Diphusa Nat Uleåborg Finland 1:1 Ukl Exc Cert Bt, BIM
070506 Puttifar Oh so Sweet SSRK Skellefteå 1:1 Ökl Ck Bt 3
070506 Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Skellefteå 1:1 Ukl Ck Bh 4
070506 Secorcan Patty Diphusa SSRK Skellefteå 1:1 Ukl Cert Bt, BIM
070506 Su(u)ch Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Skellefteå 1:2 Chkl Ck Bh 2
       
070204 Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Piteå 1:1 Ökl Ck Bh Cert Championat, Bim, Bis – Bim 2:a
070204 Secorcan Patty Diphusa SSRK Piteå 1:2 Ukl Ck Bt 4
070204 Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Piteå 1:1 Ukl Hp
070204 Puttifar Oh so Sweet SSRK Piteå 1:2 Ökl 3:a Bt

 

Utställningar & Prov 2006
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
061202 Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Hammarö 1:4 Ökl Ck oplac
061202 Secorcan Patty Diphusa SSRK Hammarö 1:2 Junkl Ck
061202 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Hammarö 1:4 Chkl
       
061126 Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Umeå 1:4 Ökl
061126 Secorcan Patty Diphusa SSRK Umeå 1:2 junkl Hp
061126 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Umeå 1:2 Chkl Ck R Bt
061118 Puttifar Don’t Break My Heart Östersund Wången 1:1 Ökl CK 1:a Bh CERT BIR
061118 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s Östersund Wången 1:2 Chkl CK 2:a Bt
061118 Secorcan Patty Diphusa Östersund Wången 1:1 Junkl CK R Bt
061119 Puttifar Don’t Break My Heart Östersund Wången 1:3 Ökl CK 4:a Bh
061119 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s Östersund Wången 1:2 Chkl CK
061119 Secorcan Patty Diphusa Östersund Wången 1:1 Junkl CK 3:a Bt
 
061028 Puttifar Don’t Break My Heart SSRK Boden 1:2 Ökl
061028 Secorcan Patty Diphusa SSRK Boden 2:a Junkl
061028 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Boden 1:1 Chkl CK 3:a Bt
061028 Puttifar Oh So Sweet SSRK Boden 2:a Ukl
061028 Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Boden 1:1 Ukl CK 3:a Bh CERT
061008 Puttifar Don’t Break My Heart Skk int. Sundsvall 1:2 Ökl CK, 3:a Bh, R-CACIB
061008 Secorcan Patty Diphusa Skk int. Sundsvall 1:2 junkl CK
061008 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s Skk int. Sundsvall 1:1 Chkl CK, 3:a Bt, R-CACIB
 
060729 Puttifar Sweet Scarlet Hope Sintra Lissabon Int. Bästa tik BIR
060730 Secorcan Patty Diphusa Sintra Lissabon Nat. Bästa tik, BIM BIS 3 junior
060716 Su(u)ch Westerner Five Spot SSRK Boden 1:1 Vetkl CK BIR-vet BIS 3
060716 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Boden 1:3 Chkl CK R-BT
060716 Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Boden 1:1 Junkl
060716 Puttifar Oh So Sweet SSRK Boden 1:1 Junkl Hp
060716 Puttifar Dont Break My Heart SSRK Boden 1:1 Ökl
060709 Puttifar Sweet Scarlet Hope Int. Portugal Lissabon Bästa Juniortik Kvalificerad Qrufts
060709 Su(u)ch Westerner Five Spot Skk int. Piteå 1:1 Vetkl Ck BTKL:3, BIR vet.
060709 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s Skk int. Piteå 1:3 Chkl Ck, BTKL-R
060709 Puttifar Dont Break My Heart Skk int. Piteå 1:1 Ökl, Ck, Cert, BIR, Cacib, BIG 2
060709 Puttifar Earth Wind and Fire Skk int. Piteå 1:1 Junkl HP
060709 Puttifar Oh So Sweet Skk int. Piteå 1:1 Junkl HP
060618 Su(u)ch Westerner Five Spot Skk internationell Vännäs CK BTKL-R BIM-vet.
060701 Su(u)ch Westerner Five Spot Skk int. Malmberget 1:1 Vet.kl CK BIM vet
060701 Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s Skk int. Malmberget 1:2 Ch.kl CK BTKL-R
060701 Puttifar Earth Wind and Fire Skk int. Malmberget 1:1 JKL HP
060701 Puttifar Oh So Sweet Skk int. Malmberget 2 JKL
 
060618 Su(u)ch Westerner Five Spot Skk internationell Vännäs CK R-BT BIM-vet.
060618
Puttifar Earth Wind and Fire
Skk internationell Vännäs
1JKL JKK 3 CK
060618
Su(u)ch Secorcan The Witch To St Anne’s
Skk internationell Vännäs
ÖKL 1 ÖKLKK 3 CK
060618
Puttifar Oh So Sweet
Skk internationell Vännäs
1 JKL JKK 3 CK
060617 Su(u)ch Westerner Five Spot Club Show Vännäs
Vetkl 1:3 Ck
060617 Secorcan The Witch To St Anne’s
Club Show Vännäs ÖKL 1:1 CK, BT 2 CERT Championat
060617 Puttifar Earth Wind and Fire
Club Show Vännäs 1 JKL JKK 3: HP
060617 Puttifar Oh So Sweet
Club Show Vännäs 1 JKL
 
060513 Puttifar Earth Wind and Fire SKK Nationella Piteå
1:1 JKL JKK 1: Ck CERT, BHKL 2
060513 Westerner Five Spot
SKK Nationella Piteå
CK, BTKL 1, BIR CERT Championat , BIS 2 Vet. BIG 4
060513 Secorcan The Witch To St Anne’s SKK Nationella Piteå ÖKL 1:1 CK, BTKL:3
060513 Puttifar Oh So Sweet
SKK Nationella Piteå
1:1 JKL JKK 1 Ck BTKL 2
060507 Puttifar Oh So Sweet
SSRK Skellefteå
1:1 JKL , JKK 1:HP
060507 Puttifar Earth Wind and Fire SSRK Skellefteå
1:1 JKL JKK 1: HP
060507 Westerner Five Spot
SSRK Skellefteå
CK, BIR-vet. BTKL:2 CERT, BIS vet.
060507 Secorcan The Witch To St Anne’s
SSRK Skellefteå ÖKL:1 kkl 2
 
060322 Puttifar Oh So Sweet NKK Int. Harsta, Norge 1:1 JKL , JKK 1:HP, VKL 2:a
060322 Puttifar Earth Wind and Fire NKK Int. Harsta, Norge 1:2 JKL JKK 2
060304 Puttifar Earth Wind and Fire Rovaniemi Finland CERT, BHKL:2
060304 Puttifar Oh So Sweet Rovaniemi Finland CERT, BIR
060305 Puttifar Oh So Sweet SSRK, Piteå JKL 1:1 CK BTKL: Oplac.
060305 Puttifar The Taste of Success SSRK, Piteå UKL:2
060305 Westerner Five Spot SSRK, Piteå CK, BIR-vet. BTKL:2, BIS-2 vet.
060305 Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK, Piteå ÖKL:1 CK, BTKL:4

 

Utställningar & Prov 2005
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
051023 Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Boden CERT BTKL:2
051023 Puttifar Amazing Grace SSRK Boden UKL 1:3 HP
051023 Puttifar A True Success SSRK Boden UKL 1:3
051023 Puttifar Earth Wind And Fire SSRK Boden BIR-valp BIS-4 valp
051023 Puttifar Oh So Sweet SSRK Boden 2:a Tikvalp HP
051023 Puttifar I'm On Fire SSRK Boden 2:a Hanvalp HP
051009 Westerner Five Spot SKK Sundsvall ÖKL 1 ÖKK 2 CK
051009 Secorcan The With To St Anne’s SKK Sundsvall ÖKL : 2
       
050703 Westerner Five Spot SKK int. Piteå ÖKL 1:1, CERT, R-CACIB, BT:2
050703 Secorcan The With To St Anne’s SKK int. Piteå UKL 1:1 CK, HP, BT:3
       
050624 Secorcan The With To St Anne’s SKK int. Gällivare UKL: CK, BT, CERT, CACIB, BIM
050624 Westerner Five Spot SKK int. Gällivare ÖKL: 2
050624 Puttifar Don't Break My Heart SKK int. Gällivare ÖKL: 2
       
050514 Puttifar The Way To Success SKK nat. Piteå JUNKL 1 JUNKK 2 HP
050514 Puttifar Amazing Grace SKK nat. Piteå JUNKL 1 JUNKK 1 HP
050514 Secorcan The With To St Anne’s SKK nat. Piteå UKL 1 UKK 1 CK BTKL 3 CERT
050514 Westerner Five Spot SKK nat. Piteå ÖKL 1 ÖKK 1 CK BTKL 4
050508 Puttifar Amazing Grace SSRK Skellefteå JUNKL 1 JUNKK 1
050508 Secorcan The With To St Anne’s SSRK Skellefteå UKL 1 UKK 2 HP
050508 Westerner Five Spot SSRK Skellefteå ÖKL 1 ÖKK 2 CK
       
050306 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Piteå ÖKL 1 ÖKK 2 CK BTKL 4
050306 Secorcan The Witch To St Anne’s SSRK Piteå UKL 1 UKK 1
050306 Puttifar Amazing Grace SSRK Piteå JUNKL 1:4
050306 Puttifar The Way To Success SSRK Piteå JUNKL 1:2 HP
050306 Puttifar A True Success SSRK Piteå JUNKL 1:4 HP

 

Utställningar & Prov 2004
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
041121 Secorcan The Witch To St Anne's SSk Västerbotten Umeå JUNKL 1:3 CK
041023 Secorcan The Witch To St Anne's SSrk Norrbotten JUNKL 1 kkl 1:1 CK BTKL 2
041023 Puttifar Pandora Goes Fast SSrk Norrbotten ÖKL 1 ÖKK 1 CK BTKL 3
       
040703 Puttifar Pandora Goes Fast SKK INT. Piteå ÖKL 1 ÖKK 2
040703 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK INT. Piteå ÖKL 1 ÖKK 2
       
040625 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK INT. Gälivare ÖKL 1 ÖKK 2
       
040529 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Luleå ÖKL 1 ÖKK 1 CK BTKL 2
040529 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Luleå ÖKL 1 ÖKK 2
040515 Puttifar Pandora Goes Fast SKK SNKK Piteå ÖKL 1 ÖKK 1 CK BTKL 3
040515 Neville Sable Man Vom Eschenweg SKK SNKK Piteå ÖKL 1 ÖKK 2
040502 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK NAT. Ske-å ÖKL 1 ÖKK 3

 

Utställningar & Prov 2003
Datum Hund Arrangör & Plats Klass & Resultat
031213 Puttifar Pandora Goes Fast SKK/CS HUND2003 ÖKL 2
       
031123 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Umeå ÖKL 1 ÖKK 3 CK
031123 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Umeå ÖKL 1 ÖKK 1
031109 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Östersund ÖKL 1 ÖKK 2
031109 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Östersund UKL 1 UKK 2 HP
031108 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Östersund ÖKL 2
031108 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Östersund UKL 1 UKK 1
       
031025 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Boden ÖKL 1 ÖKK 4
031025 Westerner Five Spot SSRK Boden ÖKL 1 ÖKK RESERV
031025 Puttifar Don't Break My Heart SSRK Boden JUNKL 2
       
030713 Westerner Five Spot SKK/JHKK Svenstavik ÖKL 1 ÖKK 4 CK
030713 Samcock's Going Nuts SKK/JHKK Svenstavik VETKK 1 CK
030705 Puttifar Pandora Goes Fast SKK/SNKK INT. Piteå UKL 1 UKK 1 CK BTKL 2 R-CACIB
030705 Westerner Five Spot SKK/SNKK INT. Piteå ÖKL 1 ÖKK 3
030705 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK/SNKK INT. Piteå UKL 1 UKK 1 CK BHKL 3 CERT R-CACIB
030705 Neville Sable Man Vom Eschenweg SKK/SNKK INT. Piteå JUNKL 1 JUNKK 2
       
030628 Puttifar Pandora Goes Fast SKK/NNKK INT. G-vare UKL 1 UKK 1 CK BTKL 4
030628 Westerner Five Spot SKK/NNKK INT. G-vare ÖKL 1 ÖKK 2
030628 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK/NNKK INT. G-vare UKL 1 UKK 1 CK BHKL 3 CACIB
030628 Neville Sable Man Vom Eschenweg SKK/NNKK INT. G-vare JUNKL 1 JUNKK 3 HP
030615 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Ö-vik. UKL 1 UKK 3
030615 Westerner Five Spot SSRK Ö-vik. ÖKL 1 ÖKK 4
030615 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Ö-vik. UKL 1 UKK 3 CK
030615 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Ö-vik. JUNKL 1 JUNKK 2 CK BHKL RESERV
030607 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK/VBKK Vännäs UKL 1 UKK 3
030607 Neville Sable Man Vom Eschenweg SKK/VBKK Vännäs JUNKL 2
       
030531 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Luleå UKL 1 UKK 2 CK BTKL 4
030531 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Luleå UKL 1 UKK 2
030531 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Luleå JUNKL 1 JUNKK 2
030510 Puttifar Pandora Goes Fast SKK/SNKK Piteå UKL 1 UKK 1 HP
030510 Puttifar Prometheus Tan Boy SKK/SNKK Piteå UKL 1 UKK 1 CK BHKL 4
030510 Neville Sable Man Vom Eschenweg SKK/SNKK Piteå JUNKL 1 JUNKK 1 HP
030504 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Ske-å UKL 1 UKK 1 CK BTKL 2 CERT
030504 Westerner Five Spot SSRK Ske-å ÖKL 1 ÖKK 2 CK BTKL RESERV
030504 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Ske-å UKL 1 UKK 3
030504 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Ske-å JUNKL 1 JUNKK 2 HP
       
030301 Puttifar Pandora Goes Fast SSRK Piteå UKL 1 UKK 3
030301 Westerner Five Spot SSRK Piteå ÖKL 1 ÖKK 1
030301 Puttifar Prometheus Tan Boy SSRK Piteå UKL 1 UKK 1
030301 Neville Sable Man Vom Eschenweg SSRK Piteå JUNKL 1 JUNKK 2

 

s